Jernhusens kvalitetsprogram

 
try RGB.jpg

När
2018-pågående

Beställare
Jernhusen

Kvalitetsprogram för stationsnära stadsutveckling

Warm in the Winter tar fram ett nytt kvalitetsprogram för Jernhusens stadsutvecklingsprojekt. Arbetet tar avstamp i utvecklingsområdenas unika lägen och förutsättningar samt Jernhusens hållbarhetsmål som vävs samman med Agenda 2030s globala hållbarhetsmål och omtolkas till mätbara indikatorer av hållbara och attraktiva stadsmiljöer i stationsnära läge. En workshopserie har genomförts där Jernhusens mål och ambitioner, samt Jernhusenspecifika indikatorer för hållbar stadsutveckling tagits fram tillsammans med en aktörs- och processöversikt där inspiration och hänsyn tagits till liknande arbeten. Resultatet ligger som grund för ett utvärderings- och gestaltningsstöd i planering, genomförande, uppföljning och förvaltning. Metodiken innehåller både en modell och verktygslåda där triangulering av verktyg uppmuntras, vilket betyder att kvantitativa och kvalitativa värden mäts och analyseras. Verktygslådan blir på så sätt en sammanställning av beprövade, beforskade och praktiskt tillämpbara verktyg som anpassats specifikt till Jernhusens behov, riktlinjer och målformuleringar. Frågor kring Kvalitetsprogrammet besvaras av jonas.jernberg@jernhusen.se

Stationsnärhetsmatris

Stationsnärhetsmatris

Virtuella gåturer

Virtuella gåturer