Ulleråker gestaltningprogram etapp 1

 
20190528_Render morgondrömsvägen2.jpg

När
2018-2019

Partners
Mandaworks

Beställare
Uppsala kommun

Fördjupat gestaltningsprogram

Warm in the Winter har tillsammans med Mandaworks arbetat fram ett fördjupat gestaltningsprogrammet för etapp 1 i Ulleråker. Programmet utgör underlag för utformning av allmän plats vid projekteringen av området. I gestaltningsprogrammet berörs utformningen av gator, torg, parker och stråk. Särskilda knäckfrågor har varit dagvattenhanteringen och att utforma platser och stråk som svarar upp mot Ulleråkers mobilitetsmål, där gång- och cykel- och kollektivtrafik går först och bilen får maka på sig. I gestaltningsprogrammet finns fem delområden där en extra fördjupning har gjorts. Delområdena utgör de olika platsbildningar som ska skapas inom området och består av ett urbant torg, ett grönt parktorg, en större park, en dagvattenpark och den gröna kanten mot Dag Hammarskjölds väg. Vidare har även sju gator gestaltats och övergripande gestaltningsprinciper för hela området arbetats fram.

Illplan-etapp-1.jpg
Illplan-Poetens.jpg
Poetens-diagram.jpg
Dag-H-diagram.jpg
Poetens-3D.jpg