Saltsjöbaden centrum

 
Saltis-persp.jpg

plats
Saltsjöbaden, nacka

När
2016

Partners
urbio

Beställare
Nacka kommun

Tätt, småskaligt och grönt

Centrumskiss Saltsjöbaden är ett projekt där vi tillsammans med Urbio bistår Nacka kommun i arbetet med Program för Saltsjöbadens centrum (KFKS 2012/562-214). Uppdraget innebär att på kort tid ta fram ett nytt förslag till strukturplan som både bemöter samrådets kritiska röster och exploatörernas behov av volym och rationalitet för god byggbarhet.

Projektförslaget bygger på ett tydligt koncept med ett antal platsspecifika typhus och en stark landskapsstrategi för området. I arbetet har ingått att ta fram illustrationsplaner, analyskartor, volymstudier, principsektioner och ytsammanställningar.

Saltis.jpg
Saltis-inzoom.jpg
Saltis-sekt.jpg
Saltis-diagram.jpg
Saltis-diagramgata.jpg