Bjärreby växer vidare

 
birds-eye.jpg

När
2018

Beställare
Allmän tävling, Lomma kommun

Bjärreby växer vidare

”Bjärreby” är ett utvecklingsområde mellan Bjärred och Borgeby som kan beskrivas med tre enkla ord översatta till en ny typ av kvartersstruktur: variation, gemenskap och resiliens. Förslaget bygger på en ny kvartersstruktur, med en blandning av småhus, lamellhus och punkthus som varsamt ramar in den nya naturkorridoren som skär genom området. Strukturen och utformningen läker samman de två orterna och bidrar med närhet och gemenskap genom lagom stora platsbildningar och gaturum. Bärande för förslaget är den nya naturkorridoren som kantas av gemensamma odlingar. Korridoren löper parallellt med blåstrukturen och tar på ett naturligt sätt hand om dagvattnet medan det knyter ihop de befinliga grönområdena och skapar längre rekreationsstråk som integreras med den nya bebyggelsen.

Illsutrationsplan

Illsutrationsplan

Inzoomning över torg och kvarter

Inzoomning över torg och kvarter

Inzoomning bostadskvarter och grönstråk

Inzoomning bostadskvarter och grönstråk

Nytt kvarterskoncept

Nytt kvarterskoncept

Illustration naturkorridor

Illustration naturkorridor

Illustration gaturum

Illustration gaturum