Strukturplan Kronoparken/marklundskurvan

 
Huvudbild_lowres.jpg

Plats
Marklundskurvan/
kronoparken, Umeå

När
2019

Beställare
umeå kommun

Partners
urbio

bostäder och offentlig service i ett stadsstråk sammanlänkat av grönska

Warm in the Winter har tillsammans med URBIO arbetat fram en strukturplan av området Kronoparken/Marklundskurvan på Västerhiske i Umeå tätort. Strukturplanen ska ge en helhetsbild av områdets utvecklingspotential med särskilda knäckfrågor om överbryggning av de barriärer som finns mellan områdena Umedalen och Grubbe, samt skapa kvalitativ grönska.

I förslaget har det skapats genomgående gröna vener med väldefinierade gröna rum som försörjer och kopplar ihop Umeådalen och Grubbe med varandra och älven. Genom en sammanhängande stadsstruktur vävs de två områdena samman med täta stadsgator, i en skala som respektfullt förhåller sig till befintliga omgivande områden och kulturhistoriska byggnader och vägar.


Stadsläkning  Umedalen och Grubbe vävs samman med täta stadsgator.

Stadsläkning
Umedalen och Grubbe vävs samman med täta stadsgator.

Kvalitativ grönska  Genomgående gröna vener med väldefinierade gröna rum som försörjer och kopplar ihop Umedalen och Grubbe med varandra och älven.

Kvalitativ grönska
Genomgående gröna vener med väldefinierade gröna rum som försörjer och kopplar ihop Umedalen och Grubbe med varandra och älven.

Ödmjukhet  Respektfullt förhållande till kulturhistoriska byggnader, vägar och skala på stadsrum.

Ödmjukhet
Respektfullt förhållande till kulturhistoriska byggnader, vägar och skala på stadsrum.

Länkar av naturmiljö, rekreation och dagvattenhantering, Kvartersstruktur för både stad och park.

Länkar av naturmiljö, rekreation och dagvattenhantering, Kvartersstruktur för både stad och park.

Illustrationsplan

Illustrationsplan

Kvarterskoncept  Konceptet bygger på en tydlig gräns mot biltrafik, med lokaler i bottenvåning. Goda dagsljusförhållanden har skapats med väl tilltagna gårdar som direkt kopplar till den publika parken.

Kvarterskoncept
Konceptet bygger på en tydlig gräns mot biltrafik, med lokaler i bottenvåning. Goda dagsljusförhållanden har skapats med väl tilltagna gårdar som direkt kopplar till den publika parken.

20190517_Gatusektioner.jpg