Arkitektkontoret med fokus på stadsbyggnad

Vår idé

Hållbar stadsutveckling

Vårt arbete drivs av höga ambitioner med utgångspunkt i Agenda 2030. Vi har därför utvecklat specifika mål för att bidra till en hållbar stadsutveckling:

  • Minskat ekologiskt fotavtryck

  • God hälsa & livskvalitet

  • Närhet & smart mobilitet

  • Integration & trygghet

  • Klimatresiliens

Med dessa hållbarhetsmål som utgångspunkt utvecklar vi städer med rätt stadsform, sociala kvaliteter, god natur- och vattenmiljö, hållbar mobilitet, rätt avvägd aktivitet och attraktivitet samt med moderna spetstekniker.

Vi arbetar för en stadsutveckling som är aktörsdriven, evidensbaserad och innovationsdriven.

hemsidan_RGB-05.jpg
20190918_Test+hemsidan_utkast+evidens+o+innovation+o+akt%C3%B6rsdriven+stadsutveckling-06-06.jpg
 

Aktörsdriven stadsutveckling

Vårt arbetssätt utgår från många olika aktörer. Från politiker och allmänhet till byggaktörer och tjänstepersoner. Vi har därför utvecklat vår verktygslåda för att kunna matcha unika behov och skapa en effektiv process.

Vårt inkluderande arbetssätt tar sig uttryck i allt från nyskapande presentationstekniker och webbenkäter till workshopmetoder och mötesformer där alla aktörer kan komma till tals. Genom det lyckas vi leda processer på ett effektivt och framgångsrikt sätt i många typer av projekt.

Evidensbaserad stadsutveckling

Vi har kunskapen för att göra avancerade analyser och djuplodande utredningar. Det ger oss bra förutsättningar att kunna förstå och beskriva både nuläge och framtid.

Genom evidensbaserade verktyg för digitala och analoga utredningar har vi mycket god förmåga att förstå och beskriva komplexa samband. Det kan handla om människors upplevelse av en plats, avancerade rumsliga system, specifika detaljer i mikroklimat, läge, plats och stationsnärhet eller realtidsbedömning av kapacitet för olika typer av volym och program. Till vår hjälp har vi vår verktygslåda som ger många former av tydlig mätbarhet och en sömlös övergång mellan idé, verklighet och resultat.

Innovationsdriven stadsutveckling

Vår kompetens inom stadsbyggnad är gedigen och unikt sammansatt genom ett starkt team inom planering och urban design. För att ständigt förbättra oss och ta projekt till en ny nivå arbetar vi kontinuerligt med praktiknära forskning och innovation.

Vår kontinuerliga satsning inom innovation och utveckling ger oss möjlighet att fördjupa vår kompetens och ge ett ökat värde till de projekt vi jobbar med. I praktiken innebär det till exempel utvecklandet av digitala planeringsprocesser, integrering av spetsteknik i byggandet, evidensbaserad stadsutveckling och globala studier av hållbara gaturum.