Vision Madendalen

 
Olika karaktärer nära. Illustration: Dinell Johansson

Olika karaktärer nära. Illustration: Dinell Johansson

Plats
Sundbyberg

När
2016-2017

Partners
dinelljohansson och
sweco trafik

Beställare
sundbyberg stad

Från Europaväg till kuperat stadslandskap i Sundbyberg

Vi har hjälpt Sundbybergs stad att ta fram en vision för hur området runt Enköpingsvägen ska omvandlas och utvecklas. I ett första skede genomfördes en öppen dialog, efter det startade ett arbete med analys av den befintliga situationen samt ett gestaltningsförslag för en framtida struktur. Planen är att inrymma ca 15 tusen bostäder och ca 40 tusen arbetsplatser, understött av skolor, sjukvård, parker, torg, livliga stråk och öppen dagvattenhantering.

En stor utmaning var att arbeta med de topografiska skillnaderna och få till nord-sydliga kopplingar som kan knyta samman norra och södra Sundbyberg samt västerut mot Spånga-Rinkeby i Stockholm och mot Solna i öster.

Illustrationsplan Vision Madendalen

Illustrationsplan Vision Madendalen

Space syntax diagram

Space syntax diagram

sps.jpg
Flygbild

Flygbild

Vy Vision Madendalen. Illustration: Dinell Johansson

Vy Vision Madendalen. Illustration: Dinell Johansson

Illplan_park_1_1000_A1_utan+h%C3%B6jder.jpg
Planskiss Madenvägen

Planskiss Madenvägen

Sektion Madenvägen

Sektion Madenvägen